PFA-G znak graficzny
POLSKIE FORUM AKADEMICKO-GOSPODARCZE

Statut

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS: 0000115475

Jednolity tekst statutu stowarzyszenia
(uwzględniający zmiany uchwalone przez WZC 04.04.2014 i 15.06.2018)
POLSKIE FORUM AKADEMICKO-GOSPODARCZE

§1

Stowarzyszenie pod nazwą: Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r, - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20, poz, 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z przepisami prawa miejscowego. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§2

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz budowania zrozumienia i współpracy między środowiskami akademickimi i środowiskami gospodarczymi oraz wspieranie procesów modernizacji gospodarki i szkolnictwa.

§3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących gospodarki, nauki i szkolnictwa,
b) organizowanie seminariów i konferencji,
c) przyznawanie wyróżnień i nagród dla osób prowadzących lub podejmujących działalność zgodną z celami Stowarzyszenia.

§4

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie będzie współpracować z organizacją o nazwie Business-Higher Education Forum działającą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Współpraca ta może być rozszerzona na inne podmioty krajowe i zagraniczne.

§5

Członkami Stowarzyszenia mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Stowarzyszenie ma następujących członków:
a) Członków zwyczajnych,
b) Senatorów,
c) członków wspierających.

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być rektorzy uczelni oraz osoby fizyczne kierujące podmiotami prawnymi, a w szczególności podmiotami gospodarczymi.
2. Senatorami Stowarzyszenia mogą zostać Członkowie zwyczajni, którzy przestaną spełniać wymagania p.1, a w dalszym ciągu chcą działać na rzecz Stowarzyszenia.
3. Osoby prawne popierające cele Stowarzyszenia, mogą stać się członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§6

1. O przyjęciu w poczet Członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd na wniosek zainteresowanego, poparty rekomendacjami dwóch Członków zwyczajnych lub Senatorów.
Założyciele stają się Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą jego rejestracji.
O ponownym przyjęciu w poczet Członków zwyczajnych Senatora, po spełnieniu wymagań § 5 p.1 Statutu decyduje Zarząd na wniosek zainteresowanego.
2. O przyjęciu w poczet Senatorów decyduje Zarząd na wniosek zainteresowanego Członka zwyczajnego.
3. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd na wniosek zainteresowanego podmiotu.
4. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa:
a) wskutek rezygnacji członka złożonej na piśmie do Zarządu,
b) na podstawie uchwały Zarządu podjętej w razie naruszenia przez członka niniejszego Statutu. Podjęcie uchwały o wygaśnięciu członkostwa poprzedzone jest przedstawieniem przez Zarząd członkowi pisemnych zarzutów dotyczących naruszenia przez niego niniejszego Statutu oraz udzieleniem członkowi miesięcznego terminu na ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów,
c) na podstawie uchwały Zarządu stwierdzającej niespełnianie przez Członka zwyczajnego wymagań § 5 p.1 Statutu,
d) wskutek utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub śmierci Członka zwyczajnego albo Senatora.

§7

Członkowie mają prawo do udziału we wszelkiej, zgodnej z celami statutowymi oraz przepisami prawa, działalności Stowarzyszenia, a także prawo do uzyskiwania od Zarządu wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni oraz Senatorowie mają prawo wybierać oraz być wybieranymi do władz Stowarzyszenia, przy czym Senatorowie nie mogą być wybierani do Zarządu Stowarzyszenia.
Zmiana statusu z Członka zwyczajnego na Senatora w czasie trwania kadencji Zarządu nie powoduje utraty kwalifikacji do pracy w Zarządzie Stowarzyszenia.
Członkowie mają obowiązek współdziałać w zakresie osiągania celów statutowych Stowarzyszenia oraz stosować się do postanowień Statutu.
Członkowie mają obowiązek uiszczania składek zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd.

§8

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych członków. Do ważności uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej połowy składu danego organu. W przypadku uchwał, o których mowa w § 6 p. 4b, wymagana jest większość 2/3 głosów. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§9

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) powoływanie i odwoływanie Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, 
b) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej, w tym jej Przewodniczącego,
c) zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia,
d) zatwierdzanie programów i planów działalności Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
f) określanie kierunków działalności Stowarzyszenia, 
g) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków dotyczących zmian Statutu (g) oraz rozwiązania Stowarzyszenia (h) niezbędna jest bezwzględna większość głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§10

1. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na rok z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/5 członków.
2. Posiedzenie Walnego Zebrania powinno się odbyć nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia takiego wniosku.
3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków powinno być sporządzone w formie pisemnej i doręczone nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zebrania bezpośrednio, przesyłką poleconą lub w formie elektronicznej. Zawiadomienia będą uważane za doręczone po uzyskaniu pokwitowania odbioru. Zawiadomienie przekazane w formie elektronicznej będzie
uważane za doręczone wraz z otrzymaniem potwierdzenia odczytania zawiadomienia.
4. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków powinno zawierać informacje o miejscu i terminach Zebrania. Drugi termin nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

§11

Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej w tym zwłaszcza reprezentowanie oraz kierowanie Stowarzyszeniem. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa, reprezentujących oba gromadzone w stowarzyszeniu środowiska, powoływanych przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat. Po upływie połowy kadencji, Zarząd może uchwalić powierzenie funkcji Prezesa dotychczasowemu Wiceprezesowi, a Wiceprezesa dotychczasowemu Prezesowi. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje wyborów uzupełniających członka/ów Zarządu.
Do ważności oświadczeń woli składanych przez Zarząd, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z pełnomocnikiem Zarządu, a do ustanowienia pełnomocnika Zarządu współdziałanie Prezesa i członka Zarządu. Do przyjmowania skierowanych do Stowarzyszenia oświadczeń woli osób trzecich upoważniony jest każdy członek i pełnomocnik Zarządu.

§12

Komisja Rewizyjna, zwana dalej "Komisją", jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Komisja składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji w trakcie trwania kadencji Walne Zebranie Członków dokona wyborów uzupełniających członka/ów Komisji.

§13

Do kompetencji Komisji należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza bilansu oraz rachunku wyników, dokonywana przynajmniej raz w roku,
b) przedkładanie Zarządowi wniosków pokontrolnych oraz sprawdzanie ich wykonania,
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków dorocznego pisemnego sprawozdania ze swojej działalności oraz wyników prowadzonych kontroli.

§ 14

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe z następujących źródeł: 
a) składki członkowskie, 
b) granty, dotacje, darowizny, spadki i zapisy oraz ofiary publiczne,
c) dochody z majątku Stowarzyszenia.

§15

Wysokość i tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd.

§16

W przypadku rozwiązania stowarzyszenia jego majątek zostanie przekazany Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

* * *

do góry